Nyelvi szocializáció a kárpátaljai Mezőváriban Nyelvi szocializáció a kárpátaljai Mezőváriban

       Írásomban egy ukrajnai (kárpátaljai), magyar nemzetiségű kisebbség által lakott település, Mezővári legifjabb generációjának nyelvi helyzetét, nyelvi szempontból történő szocializációját kívánom bemutatni. Ezzel együtt vázolom annak a feltételrendszerét, esélyét és szükségletét, hogy az itt élő, magyar nemzetiségű gyermekek magyar-ukrán kétnyelvűvé váljanak, vagyis, hogy anyanyelvük megtartása mellett megtanulják az államnyelvet is.
       A kárpátaljai magyar nemzetiségű kisebbség nyelvi helyzetét és (nyelvi) jövőjét elsősorban az Ukrajnában mint szovjet utódállamban tapasztalható (kultúr)nemzetállami koncepcióra (Kelemen, 1998) és az ezzel járó nemzetépítő (politikai) aktusokra (Smith, 1995; Brubaker, 1996; Hroch, 2000; Kuzio, 2002) vezetem vissza, amelyek különösen a kisebbségpolitikában érhetők tetten. Itt kiemelem az ukrán állam nyelvpolitikáját, mely nem csupán a kisebbség nyelvi helyzetére, de kulturális, sőt gazdasági helyzetére is befolyással van. Az ukrán nemzetépítő folyamatban ugyanis hangsúlyos szerepet kap a nemzeti, illetve államnyelv előtérbe helyezése, terjesztése - a Felvilágosodás kora és J. G. von Herder óta népszerű "egy nemzet - egy nyelv" elképzelést követve (Kelemen, 1998). Állításom szerint a kárpátaljai magyar nemzetiségű kisebbségnek e nemzetépítő tendenciák közepette kell egyrészt "őrizniük" anyanyelvüket, másrészt helytállniuk, fennmaradniuk politikailag és gazdaságilag - és ezért nyelvileg is - az ukrán nemzetállamban. Ebben a helyzetben az ún. additív kétnyelvűség (Kontra, 2001) jelentené a nyelvi megoldást.
       Kutatásom egy kisebb, magyar nemzetiségű közösséget érint, nem terjed ki Kárpátalja összes magyar nemzetiségű lakosára. Mezővári egy kb. 3000 fős, határ menti (de határátkelővel nem rendelkező) település Kárpátalján, a Beregszászi járásban. Lakosai a magyar "nemzeti kisebbséghez" (Nicola Girasoli In: Nádor, 2002) tartoznak, néhány vegyes házasság révén a faluba került ukrán nemzetiségű személyt leszámítva. A falu a Kárpátaljára jellemző magyar-ukrán határ mentén húzódó "színmagyar sáv" egyik reprezentáns települése. Ennél fogva alkalmas terep a Kárpátalján még megtalálható teljességgel magyarok által lakott települések (elsősorban a Beregszászi járás területén) nyelvi helyzetének vizsgálatára. A kutatás általános következtetései tehát kiterjeszthetők erre a magyarok lakta, határ menti sávra, de a kárpátaljai szórvány magyar települések külön vizsgálatot igényelnének.

A teljes szöveg letöltése...