Női emlékezet a délszláv háborúról - egy élettörténet tanulságaiNői emlékezet a délszláv háborúról - egy élettörténet tanulságai

Bevezető

           Mi olvasható ki egy narratív életútinterjúból? Mennyiben születhetnek tudományos eredmények egy ember önálló életelbeszélésének elemzéséből? Olyan kérdések ezek, amelyek ma még tudományos viták tárgyai. A kulturális antropológia mint diszciplína mindig is kvalitatív adatok elemzésével dolgozott (A.Gergely 2005: 25-29), de más tudomány területére is beférkőztek már a szubjektívebbnek tekintett források. Így például a történettudományban is egyre nagyobb teret hódít az ún. "oral history", az elbeszélők történeteire alapozó leírás (Gyáni 2000; Plato 2004). Interjúelemzésem célja nem délszláv háború egyféle történetének kiemelése az elbeszélés szövegéből, sokkal inkább a szöveg egészének vizsgálata - az emlékezés mikéntje szempontjából. Azt szeretném megmutatni, hogy egy életútinterjú részletes vizsgálata milyen tudást hozhat számunkra felszínre egyrészt az emlékezés narratív formáival, a traumatikus emlékezés stratégiáival kapcsolatban; másrészt arról, hogy az elbeszélő személyes meghatározottsága (nemi és etnikai identitása, élethelyzete stb.) miképpen befolyásolják az élettörténet és a délszláv háború eseményeinek narrativizálását.
           A bemutatandó elbeszélt élettörténet azért is érdekes lehet számunkra, mert abban a délszláv háború története sajátos perspektívában jelenik meg. Elbeszélőnk horvátországi magyarként, szerb megszállás alatt (és nem menekültként) élte végig a háború eseményeit. Ez a perspektíva nem a domináns diskurzus része, amelyben a délszláv háborúról beszélnek. Egyrészt elnyomott azért, mert egy olyan kisebbségi csoport szempontja szólal meg benne, akikre ebben a történetben kevésbé szoktak figyelmet fordítani. Leginkább Magyarország felől mutatkozik érdeklődés a történet ezen aspektusa iránt, ám ez is inkább a magyarországi menekülteknek szól, mint azokról, akik otthonukban maradtak. Másrészt elnyomott a diskurzus azért is, mert egy nő háttérországi tapasztalatait mutatja be, s nem közvetlenül a háborús eseményeket. Azonban a teljes képhez ezek a diskurzusok is hozzátartoznak, így a következőkben elemzett élettörténet is.

A teljes szöveg letöltése...