A tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig a globalizációs és modernizációs folyamatok tükrébenA tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig a globalizációs és modernizációs folyamatok tükrében

REZÜMÉ

Dolgozatom témája a tuaregek kultúraváltozása a 19-20. század fordulójától napjainkig. Úgy vélem, hogy különösen releváns ez a kérdés, mivel az Észak-Afrikában intenzíven megmutatkozó társadalmi átalakulás megértéséhez elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a kultúraváltozás azon folyamataival, amelyek az utóbbi időszakban végbementek az euro-mediterrán térségben. Mindezek fényében dolgozatom célja az, hogy az elérhető szakirodalom alapján választ adjak arra a kutatási kérdésre, hogy a globális politikai, technológiai, gazdasági és ökológiai folyamatok az elmúlt száz évben hogyan alakították át a népcsoport kultúráját a társadalom, a gazdaság, a család és a nemi viszonyok, illetve a spiritualitás dimenzióiban.

 

A 20. század első felében lassú, fokozatos kultúraváltozás volt megfigyelhető, az 1950-es évektől kezdve viszont radikális átalakulások történtek a térségben. Algéria, Líbia, Mali és Niger független nemzetállamokká váltak, kezdetét vette a városiasodás, ipari és infrastrukturális fejlesztések indultak meg, megfigyelhető volt a pénzgazdaság térhódítása, mindeközben pedig az észak-afrikai sivatagban is éreztette hatását a klímaváltozás. A tuaregek kultúraváltozásának négy, vizsgált dimenziója közül mindegyiket érintették ezek a folyamatok. Társadalmi berendezkedésük nagymértékben megváltozott, átalakultak a társadalmi rétegek. Új munkaformák jelentek meg, és a tuaregek bekapcsolódtak a pénzgazdaságba. A hagyományos családmodell egyre inkább felbomlani látszik a férfi munkaerő elvándorlása miatt, a tuareg gyermekek többségi oktatásban való részvétele pedig a többségi kultúra átörökítésének problematikáját veti fel. Végül pedig, a tuareg hit és spiritualitás teljesen eltér attól a világképtől, amit a modernizáció kínál, és amihez kénytelenek alkalmazkodni, ez pedig belső meghasonláshoz vezethet.

 

Látható tehát, hogy a globalizáció jelentős hatással van a tuareg kultúrára, és egyre inkább átalakítja azokat a kulturális alapokat, amelyekre a népcsoport évszázadok óta támaszkodik. A téma további kutatási lehetőségeket rejt magában, ilyen lehet az egy-egy földrajzi területre, vagy a kultúra egy-egy dimenziójára vonatkozó részletesebb vizsgálat. Bárhogyan is lesz, úgy gondolom, hogy igyekeztem átfogó, a kultúra több szegmensére kiterjedő dolgozatot írni, és jelenlegi kutatásom erős alapjául szolgál a további lehetséges vizsgálódásoknak.

 

 

ABSTRACT

 

The subject of my paper is the culture shift among the Tuareg people from the turn of the 20th century until today. This question is – in my opinion – particularly relevant, because the intensive social changes in North-Africa can only be understood if last century’s processes of cultural change in the Euro-Mediterranean region are cleared. In light of all of these and based on the available literature, the purpose of my study is to answer the research question as to how the global political, technological, economical and ecological processes succeeded in transforming the Tuareg culture in the past hundred years in terms of society, economy, family and gender relations, and spirituality.

The first half of the 20th century can be described through a slow, gradual cultural transformation, while from the 1950s radical changes took place in the region. Algeria, Lybia, Mali and Niger became independent nation states; urbanisation began followed by industrial and infrastructural developments; cash economy started to spread, and in the meantime climate change also took its toll in North-Africa. These processes impacted all of the investigated dimensions of Tuareg culture. Their social structure changed greatly; the social classes have transformed. New forms of work have appeared and the Tuareg adopted a cash economy. The traditional family model seems to have collapsed due to the migration of the male labour force, while the integration of Tuareg children into majority education brings about the problem of a dominating majority culture passed onto future generations. Finally, Tuareg faith and spirituality greatly differ from the world view that modernisation has to offer, and to which they must conform, which ultimately leads to an identity crisis.

Therefore, it can be seen that globalisation has a massive impact on Tuareg culture and it continues to further transform those cultural pillars that supported these people for centuries. The subject offers new opportunities for research, such as more detailed examination of certain geographical areas or particular cultural dimensions. Whatever the future brings, I believe that I aimed at writing a comprehensive paper that touches upon several cultural segments and that my current research can serve as a solid basis for further studies.

A teljes szöveg letöltése...