A jelentések nyomában - Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaibanA jelentések nyomában - Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban

Előszó

       A dolgozat a jelentések nyomába szegődik, s teszi mindezt Clifford Geertz kései, teoretikus szövegeinek követésével, figyelembe véve régebbi teoretikus és módszertani szövegeket is. A dolgozat főcíme utal Geertz klasszikus meghatározására, miszerint a kultúra elemzését "a jelentés nyomába szegődő értelmező tudománynak" tartja (2001b: 196). A címben szereplő "jelentések" szó többes száma egyértelműen utal a jelentések sokféleségére, pluralitására, míg a "nyomában" kifejezés pedig a lezáratlanságot, mint hermeneutikai elvet hangsúlyozza. Az alcím és így a témaválasztás indoklásaként elsősorban a koncentrált és pontosan körülhatárolt kérdésfelvetés jelölhető meg. A dolgozatban a "teoretikus" írásokon pedig a nem terepmunkán, de nem is Geertz saját pályafutására való reflexióként született szövegeket (mint az After the Fact, 1995) értem. Az elemzett "kései" Geertz-írások 2000-ben jelentek meg összegyűjtve (hivatkozva az első paperback kiadásra, Geertz 2001a) Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics (Elérhető fény. Antropológiai reflexiók filozófiai témákon) címmel. A kötet Geertz válogatott írásait tartalmazza, egy 1968-as tanulmányt leszámítva 1983 és 1999 közt született írásokat. 
       A "posztmodernnek" nevezett szemlélet (James Clifford 1999a és 1999b) inkább az irodalomelméletet vonta be az antropológia tanulmányozásába, ahogyan maga Geertz is publikált egy kötetet 1988-ban az antropológusról mint szerzőről (Works and Lives. The Anthropologist as Author, 1988). Jelen elemzés a Geertz által is jelzett filozófiát tekinti annak a diszciplínának - s ezek közül is kiemelkedő jelentősége van a filozófiai hermeneutikának -, mely a geertzi antropológiában releváns szerepet tölt be. A dolgozat megkísérli bemutatni, hogy Geertz szövegei hermeneutikai mozzanatokat tartalmaznak. Ennek megvalósításához fontos lesz tisztázni a hermeneutika alapvető elveit, s Geertz írásaiban ezeket, illetve ezek némelyikét megvizsgálni. Ezután kerülhet sor Geertz antropológiájában megnyilvánuló hermeneutikai szempontok elemzésére. A filozófiai hermeneutika eredményeinek tudatos alkalmazása Geertz ezen kései, teoretikus szövegei által pregnánsan bemutathatóak. A dolgozat célkitűzése Clifford Geertz eddig nem vizsgált meglátásainak ismertetése és szövegei távlatainak (az Available Light segítségével történő) megismerése.

A teljes szöveg letöltése...