Az etnicitás változatai - Identitások az amerikai magyar diaszpórábanAz etnicitás változatai - Identitások az amerikai magyar diaszpórában

 Tanulmányomban mai problémákkal s azok elméleti összefüggéseivel foglalkozom, jól­lehet az amerikai magyarokra vonatkozó kutatásaim első­sor­ban – tér­ben és időben jól be­ha­­tárolt – történeti változások feltá­rá­sát célozzák. A múlt­ból le­szűr­­he­tő tapasztalatok azon­ban jól megalapozhatják olyan kérdések érdemi taglalását, me­lyek a mai helyzet meg­ér­­tését célozzák. Vázlatom elsősorban elméleti keret, s mint ilyen egyrészt eddigi tapasz­ta­la­taim általánosítását és egy­ben jelenleg folyó kutatásom vezérfo­na­lát jelenti, másrészt szem­­pontokat kíván nyújtani a magyar etnikum – Hofer Tamás sza­vait használva – „men­tá­lis tér­képe"(Hofer 1994: 1386) pe­rem­vidékeinek megisme­résé­hez. Kü­lö­nösen az­zal, hogy az etnikai iden­ti­tás prob­lé­máját két irányból veti föl: egyrészt az egy­ko­ri ki­ván­do­rol­tak és a leszármazott generációk eltérő helyzetét tekintetbe véve, más­részt el­mé­leti meg­fon­tolások alapján.

A teljes szöveg letöltése...