Szakrális kommunikációs formák a posztmodern társadalmakban - Antropológiai közelítések Császi Lajos A média rítusai című munkájáhozSzakrális kommunikációs formák a posztmodern társadalmakban - Antropológiai közelítések Császi Lajos A média rítusai című munkájához

Császi Lajos A média rítusai című értekezése
elsősorban kommunikációelméleti szakszövegként tűnik fel, ám hamar levetkőzi
azt a benyomást, hogy kizárólag szűken vett tárgyterületén lehessen értelmezni.
Tudományelméleti alapvetés, hogy „végül minden mindennel összefügg", legalábbis
az egyes nagy tudásterületekhez sorolt diszciplínák tekintetében, és ezek
szétválasztása inkább csak egy, a tárgyalhatóságukat szolgáló kötelező
rendszerezés, mint merev elkülönítés. Császi Lajos munkája azonban nem ez
alapján mutat túl szerzőjének és témájának orientációján. Belátható, hogy a
tömegkommunikáció és a társadalom között valóban fennáll valamilyen
összefüggés, és a tömegkommunikáció folyamatainak és intézményeinek vizsgálata
révén, társadalomtudományilag is releváns következtetéseket lehet tenni,
megfelelő elméleti és módszertani előkészítés alapján. A média rítusai kapcsán
többről van azonban szó: Császi a tömegkommunikáció világából kiindulva, a
szociológia egyes elméleteire támaszkodva, a médiát az adott társadalomban a
rituális kommunikáció funkcióját megvalósító képződményként mutatja be. Ezért
művét két alapvető síkon lehet értelmezni: a tömegkommunikáció sajátos
funkciójú megközelítéseként, illetve a társadalom adott igényét a médiával
speciális módon kielégítő és beteljesítő gyakorlataként.  

A teljes szöveg letöltése...