Helyek emlékezete - az emlékezet peremére szorult történelem - A kollektív emlékezet megnyilvánulási formái egy szlovákiai magyar lokális közösségben, Jabloncán (Silická Jablonica)Helyek emlékezete - az emlékezet peremére szorult történelem - A kollektív emlékezet megnyilvánulási formái egy szlovákiai magyar lokális közösségben, Jabloncán (Silická Jablonica)

Emlékezet és közösség

A kollektív, közösségi, társadalmi, társas, közös, stb. kategóriák kapcsán a pszichológiai, szociológiai és szociálpszichológiai elméletek és ezek különböző perspektíváinak diskurzusai nagyrészt a társas és individuálisan szerzett tapasztalataink elsődlegességéről, a társas ismeretelméletről, a tudás társas elméletéről, szociális viselkedésről és interakciókról, szociális reprezentációkról, az ember individuális vagy szociális mivoltáról, stb. szólnak elsősorban pszichológiai és szociálpszichológiai nézőpontból. A szociológia nyelvhasználata a "societé", "society" terminusokat társas, kollektív, társadalmi értelemben sokszor egymásnak megfeleltetve használja mikro- és makro értelmű jelenségekre, olykor nem elválasztva a társadalom és a társadalmi fogalmát, míg a "social" a szociálpszichológiában inkább társasnak értelmeződik, és a személyesebb szféra, a személyközi jelenségekre alkalmazott. Gyakran az sem tisztázott kérdés az eltérő szociológiai elméletekben és diszciplínákban, hogy a társadalom fogalmát milyen értelemben használják, vagy mit is ért a társadalom szó alatt (ez a tanácstalanság épp akkora, mint a kulturális antropológia esetében a kultúra fogalmát nézve). A társadalmi szerveződések elmélete kapcsán a társadalmi, mint fogalom inkább makroszintű, a szociális pedig mikroszintű értelmet nyert a makro-, vagy mikroszociológiai modellekben. Egyes modern szociológiai elméletek szerint a társadalom már feleslegesnek, túlhaladottnak számító terminus, míg bizonyos globalizációs elgondolások már egyenesen a társadalmak többes számát iktatnák ki a társadalomtudományi gondolkodásból (Somlai 1999: 11-12). Ezzel azonban nemcsak egy terminus használatának relevanciáját, hanem a társadalmak, mint önálló entitások pluralitását és ezáltal a kultúrák relativizmusát kérdőjelezik meg és teszik zárójelbe.

A teljes szöveg letöltése...